...دل،دل اســـــــت

دِلَتـ ـرا ـجاییـ ـحَوالیـِ ـخُدا4ـمیخـ ـکُنـ ـکهـ ـبارَـفتنـِ اینـ و آنـ.. ـنَرَوَد!

گونه هایت خیس اســـت . . .
باز با این رفیق نابابت . . نامش چه بود؟ هان! باران. . .
باز با ;باران ; قدم زدی ؟
هزار بار گفتم باران رفیق خوبی نیست برای تنهایی ها . . .
همدم خوبی نیست برای درد ها . . .
فقط دلتنگی هایت را خیس و خیس و خیس تر میکنــــــد . 

| 2:19 PM |DeL|

حــآل و هــواﮮ مُـزخـرَفـﮯ دارمـــ

آنـقَــدَر مُـزخـرَفــــ کـه نمـﮯ تـوانـﮯ تـصـور کـنـﮯ

غـبــآر و مــه

اَبــرﮮ و بـارانـﮯ

شــرجـﮯ و آفـتـــابـﮯ

حــآل و هــواﮮ مُـزخـرَفـﮯ دارمـــ

آنـقَــدَر مُـزخـرَفــــ کـه نمـﮯ تـوانـﮯ تـصـور کـنـﮯ

آیـنـــده اَمـــ :

پـوشـیـــدهـ شـدهـ بـآ مــه و غـبــآر

گـذشـتــه اَمـــ :

اَبــرﮮ و بـارانـﮯ اَسـتــــ

و اَکـنــون؛ 

در زمـآن حــآل :

هــواﮮ شــرجـﮯ و آفـتـــابـﮯ بـه شـمــاره اَنـداخـتــه اسـتــــ نـفـســ ـهـاﮮ کـوتـاهـِ مَـن را

حــآل و هــواﮮ مُـزخـرَفـﮯ دارمـــ

آنـقَــدَر مُـزخـرَفــــ کـه نمـﮯ تـوانـﮯ تـصـور کـنـﮯ

گـویـﮯ چـیـزﮮ را گـمــ کـرده اَمـــ

نمـﮯدانـمـــ چـیـسـتــــ ؛

ولـﮯ؛

شـایـــد هــدَفــــ و اَنـگیـــزه اَمـــ بـاشـد بـراﮮ ادامـهﮮ ایـن زنـבگـﮯ

پـﮯ نوشتـــــ:

آزار مـﮯ دهـد مـرا ایـن سُـکـوتــــِ کـرکنـنــدهـ ؛

سُـکـوتـﮯ کـه پُـر اَستــــ از سـمـفـونـﮯ ِ هـیـآهــوهــآ و فـریــآבهـاﮮ پـــوچ ذهـنـمـــ

سـمـفـونـﮯ ِ هـیـآهــوهــآ و فـریــآבهـایـﮯ ؛ کـه سَـلبــــ کـردهـ اَنـد از مَـن

قُــבرتــــِ تـصـمـیـمـــ ـگـیـرﮮ را ...

و آزار مـﮯ دهـد مـرا ایـن سُـکـوتــــِ کـرکنـنــدهـ ...

 

| 6:57 PM |DeL|

salam

man bargashtatam!!!

sale konkorsale sale sakhtie ...

harchand konkoremon shadidan sakht bod v kharab kardam ama khoshhalam tamom shod....

 

| 9:36 AM |DeL|

دوسـتم !

پـیراهنـم را بـزن بـالا ...

کـمرم را دیـدی ؟

نـترس چـیزی نـیست !...

ایـنها فـقط جـای خـنجرنـد ، مـن نـفهمیـدم در رفـاقـت چـه شد !

 

" تــو مـواظـب بــاش "

 

 

| 3:58 PM |DeL|

شراب هم به مستی ام حسادت می کند !


آنگاه که خمار یک لحظه

دیدن " تـو " می شوم...!!!

 

 

| 3:52 PM |DeL|نــَفــَـســَـــم بــالا نــِـمیــاد ... , کــِه نـَیـــاد !

ایــن اشــک هـــایِ ســِـزاریـَـنی.. بایـــد سِقــط می شـــدند !نـِمـــی خواســتَم جــلوی چــشـــمِ او مـُـتولــــِـــد شـــوند ..
.

 

| 7:1 PM |DeL|

سخت است میدانی….؟

اینهمه دل در دنیا هست,

که هیچ کدام برایم تنگ نمی شود…


| 6:48 PM |DeL|


قصـــه من هنــوز تمــام نشـده …
نمیـدانم چرا کــلاغــم زود به خـــانه اش رِسیــد …!!


| 6:40 PM |DeL|

"بکارت" را درست بخوان!
یک بار دیگر برایت تفسیر می کنم
یعنی
صاحبش بکارت می آید، چون هنوز
این یکی را امتحان نکرده ای!!
اما وقتی بکارت را از او گرفتی ، دیگر بکارت نمی آید!
چون دیگر امتحانش کرده ای و میروی سراغ دیگری که بکارت بیاید!
اما یادت باشد
یکی هست که روزی بکارت رسیدگی کند...

| 3:8 PM |DeL|

گاهی دلم می خواهد خودم را بغل کنم!

ببرم بخوابانمش!

لحاف را بکشم رویش!

دست ببرم لای موهایش و نوازشش کنم!

حتی برایش لالایی بخوانم،

وسط گریه هایش بگویم:

غصه نخور خودم جان!

درست می شود!درست می شود!

اگر هم نشد به جهنم...

تمام می شود...

بالاخره تمام می شود...!!! ♥♥♥

| 8:19 PM |DeL|

-Ɖɛƨιɢиer:behnam-